TA ČR: vyhlášení soutěže programu DELTA 2/ TA ČR: open call of program DELTA 2

24. 5. 2022 0 Comments

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení 4. veřejné soutěže programu DELTA 2.

Cílem veřejné soutěže je zvýšit množství konkrétních výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu. Tyto výstupy/výsledky budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost zúčastněných podniků a výzkumných organizací. Bilaterální spolupráce zlepší přístup týmů z ČR k mezinárodním znalostem, know-how a zahraničním výzkumným kapacitám a usnadní pronikání na zahraniční trhy. Synergickým efektem je také přenos „dobré praxe“ a osvědčených postupů ze zahraničí do ČR.

Návrh projektu se předkládá prostřednictvím ISTA v anglickém jazyce.

Ve veřejné soutěži je umožněna pouze bilaterální spolupráce, kdy je projekt podpořen současně TA ČR a současně jednou ze zahraničních organizací ze seznamu uvedeného v kapitole 1 Zadávací dokumentace. Zahraniční partner/ři se podílí na řešení projektu bez nároku na podporu z programu DELTA 2.

Uchazeči přikládají do návrhu projektu povinnou přílohu Common proposal (tedy společný návrh projektu).

Soutěžní lhůta končí 13. července 2022.

Detailní informace o výzvě naleznete na ep.czu.cz

Maximální částka na 1 projekt: není stanoven

Začátek řešení projektu: 1/2023–3/2023

Délka řešení projektu: 12–36 měsíců

Nejzazší termín ukončen řešení projektu: 12/2025

Kurz USD podle ČNB ke dni 18. 5. 2022 23,422 CZK

Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit:

LokalitaNázev zahraniční organizaceZkratka
Brazilská federativní republika Brazilian Agency for Research and Industrial InnovationEMBRAPII
Brazilská federativní republikaNational Service for Industrial TrainingSENAI
Če-ťiangZhejiang Science and Technology DepartmentZSTD
Korejská republikaKorea Institute for Advancement of TechnologyKIAT
Korejská republikaKorea Institute of Energy Technology Evaluation and PlanningKETEP
Nigerijská federativní republika National Agency for Science and Engineering Infrastructure NASENI
QuébecConsortium for Research and Innovation  in Aerospace in QuébecCRIAQ
Spojené státy americkéDepartment of Energy of the United States of AmericaDOE
Stát IzraelIsrael Innovation AuthorityIIA
Tchaj-wanMinistry of Economic AffairsMoEA
Tchaj-wanMinistry of Science and TechnologyMoST
Ťiang-suJiangsu Provincial Department of Science and TechnologyJSTD

Čestné prohlášení za uchazeče ČZU zašle Oddělení rozvoje a projektového řízení.

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání návrhů projektů, podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a způsob hodnocení návrhů projektů jsou podrobněji popsány v zadávací dokumentaci, na stránkách TA ČR zde.

Případné dotazy: Karolína Šlechtová slechtovak@rektorat.czu.cz


Dear employees and PhD students,

We would like to inform you about the announcement of the 4th open call of the DELTA 2 program.

The aim of the call is to increase the number of specific outputs / results of applied research. These outputs / results should be successfully put into practice and thus strengthen the competitiveness of the participating companies and research organizations. Bilateral cooperation will improve the access of teams from the Czech Republic to know-how and foreign research capacities, and facilitate entry into foreign markets. The synergy effect is also the transfer of “good practice” and best practices from abroad to the Czech Republic.

The project proposal is submitted through ISTA portal of TA ČR in English.

Only bilateral cooperation is allowed. The project is supported at the same time by the TA CR of the Czech Republic and at the same time by one of the foreign organizations from the list given in Chapter 1 of the Tender Documentation. The foreign partner (s) participate in the project without the right of support from the DELTA 2 program. They are supported by their national financing agencies.

One section of the proposal submitted to TA ČR is so called Common proposal – part written by both collaborating institutions.

Deadline is on July 13th, 2022.

Detailed information about the call can be found at ep.czu.cz

Maximum amount per project: not specified

Start of project: 1 / 2023–3 / 2023

Project duration: 12-36 months

The deadline for completing the project: 12/2025

USD exchange rate according to the CNB as of May 18th, 2022 23,422 CZK

Foreign partners must be based in one of the following locations:

Location:Name of foreign organizationAbbreviation
BrazilBrazilian Agency for Research and Industrial InnovationEMBRAPII
BrazilNational Service for Industrial TrainingSENAI
Zhejiang, ChinaZhejiang Science and Technology DepartmentZSTD
South KoreaKorea Institute for Advancement of TechnologyKIAT
South KoreaKorea Institute of Energy Technology Evaluation and PlanningKETEP
NigeriaNational Agency for Science and Engineering Infrastructure NASENI
Québec, CanadaConsortium for Research and Innovation  in Aerospace in QuébecCRIAQ
USADepartment of Energy of the United States of AmericaDOE
IsraelIsrael Innovation AuthorityIIA
Tchaj-wanMinistry of Economic AffairsMoEA
Tchaj-wanMinistry of Science and TechnologyMoST
Jiangsu, ChinaJiangsu Provincial Department of Science and TechnologyJSTD

The declaration on behalf of CZU applicants will be send by the Department of Development and Project Management of the Rectorate.

Detailed documents and information necessary for the processing and submission of project proposals, conditions of eligibility of applicants, and the method of evaluation of project proposals are described in more detail in the call documentation, on the website of the TA ČR here

If you have any questions, please contact: Karolína Šlechtová slechtovak@rektorat.czu.cz

Kind regards,
Laura Míčková