NAZV: témata programu Podpora státní politiky v agrárních sektoru

27. 4. 2022 0 Comments

Rádi bychom vás informovali, že MZe připravuje 6. veřejnou soutěž v programu NAZV, Podprogramu II – Podpora státní politiky v agrárních sektoru.

Již nyní jsou vyhlášená témata, která představují zaměření jednotlivých projektů, jejichž výsledky budou složit k podpoře státní správy v oblasti zemědělství, potravinářství, lesního a vodního hospodářství a ochrany zemědělského půdního fondu:

 • Hodnocení přínosů ekologického zemědělství
 • Uhlíkové zemědělství: vázání, dlouhodobé ukládání a vykazování uhlíku v zemědělské půdě
 • Nastavení opatření DZES 5 k ochraně zemědělské půdy před větrnou erozí a vysušováním krajiny
 • Výzkum biomanipulace ekosystému vodárenské nádrže změnou rybí obsádky vysazováním candáta obecného z intenzivní akvakultury (RAS)
 • Identifikace nových relevantních organických polutantů v povrchových a podzemních vodách jako zdrojích pitné a závlahové vody
 • Platba za ekosystémové služby vyplývající z mimoprodukčních funkcí lesa
 • Vyhodnocení hydrologické situace pstruhových revírů na území ČR s predikcí očekávaných změn zoogeografického rozšíření lososovitých ryb v důsledku probíhající klimatické změny
 • Rozvoj sociálního zemědělství v podmínkách českého venkova
 • Precizní zemědělství a digitalizace zemědělského sektoru
 • Technologické a ekonomické problémy spojené se zvyšováním úrovně welfare v chovu prasat
 • Nové postupy managementu ovocných sadů s cílem zvýšit konkurenceschopnost tuzemské produkce
 • Zavedení BAT technologii včetně zaměření na krmné strategie v rámci chovu hospodářských zvířat pro snižování emisí a dalších dopadů na životní prostředí
 • Zavádění moderních mechanizovaných postupů sklizně a pěstování včetně precizního (SMART) zemědělství v produkci zeleninových druhů s cílem zvýšit konkurenceschopnost a eliminovat rizika s nedostatkem pracovníků v zelinářství
 • Zavedení metod odhadu plemenné hodnoty ryb pro zefektivnění šlechtitelské práce v podmínkách české akvakultury
 • Návrh komplexního systému pro budoucí zajištění úspěšné prevence nebo tlumení vznikajících hmyzích kalamit (zejména kůrovcových) v lesích ze strany státu, založený na průběžném hodnocení rizik kalamitního přemnožení škůdců (zejména kůrovců) a včasném uplatnění nezbytných odpovídajících opatření (vč. návrhu těchto opatření a nutných systémových změn)
 • Využití analýz DNA pro účely zachování žádoucí genetické diverzity uznaných zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu, genetické charakterizace populací autochtonních druhů lesních dřevin a méně běžných druhů lesních dřevin
 • Stanovení identifikačního postupu pro evidenci ulovené zvěře
 • Výzkum rizik infekce klíšťaty přenášenými patogeny u lidí a zvířat alimentární a kongenitální cestou
 • Specifikace podmínek rozvozu pokrmů kurýrními službami pro různé formy přepravních obalů s ohledem na jejich mikrobiální profil
 • Stanovení laboratorní metody pro určení druhů hmyzu, určených pro lidskou spotřebu, nebo pro výrobu zpracované živočišné bílkoviny (stanovené v nařízení EP a R č. 2015/2283)
 • Ověření možností prokazování použití ochranných kultur ve výrobě masných, mléčných a rybích výrobků a jejich účinku (dopadu) na jejich kvalitu/vlastnosti/jakost

Vyhlášení veřejné soutěže se předpokládá od 26. května 2022.

Další informace na stránkách NAZV ZDE.

Ing. Laura Míčková
Projektové oddělení