25.10. Zadávání témat závěrečných prací / Assignment of topics for final theses

25. 10. 2020 0 Comments

Vážení akademičtí pracovníci,

zde jsou shrnuty informace k procesu zápisů závěrečných prací.

Cíle porvedených změn

 • Dosáhnout lepšího souladu mezi profilem studijního programu (SP) a tématem závěrečné práce.
 • Zajistit dostatek vhodných témat pro studenty ve všech SP/specializacích a dobíhajících studijních oborů Bc. (DSO).
 • Kvalitativně zlepšit odborné vedení závěrečných prací.

Předpoklady

 • U DSO se řiďte blízkým SP.
 • Pedagogové, kteří vypisují témata závěrečných prací do určitého SP nebo specializace, vychází z profilu SP/specializace.
 • U pedagogů, kteří garantují předměty PZ (předměty profilujícího základu) v určitém SP, se předpokládá, že se v tomto SP podílí na vedení závěrečných prací.
 • Garanti při hodnocení vhodnosti tématu vychází z profilu SP/specializace a odborného zaměření (publikační činnost) pedagoga, který téma vypsal.

Proces

 • Do 1.12. nezapisujte žádnému studentovi závěrečnou práci do UIS.
 • Do 5.11. vypište témata závěrečných prací
 • Každý pedagog s plným pracovním úvazkem vypíše minimálně 3 témata Bc a 3 témata Mgr.
 • Témata je vhodné volit širší v rámci širší specializace pedagoga.
  • Témata přiřazujte ke SP/specializaci a DSO.
  • Jedno téma může být přiřazeno k více SP/specializacím a odpovídajícím DSO.
 • Vypsaná témata budou hromadně skryta před studenty.
 • Garanti SP/specializací obdrží od oddělení pro kvalitu seznam vypsaných témat k jimi garantovaným SP/specilizacím a odpovídajícím DSO a zhodnotí počet a vhodnost vypsaných témat.
 • V případě nevyhovujícího tématu sami kontaktují pedagoga, který téma vypsal a společně provedou korekci tématu, nebo téma zamítnou pro jimi garantovaný SP/specializaci či odpovídající DSO.
 • V případě nedostatečného počtu témat, ve spolupráci s oddělením pro kvalitu iniciují vypsání dodatečných témat.

Odkaz na tabulku programů včetně odkazů na akreditační spisy SP

https://czuvpraze.sharepoint.com/:x:/s/FAPPZQ/EedVhKCDCbpJlVrXsSgc0dYBqun2-OUTBxMpMqLUpPTfhg?e=Sm0co5

* vstup do úložiště akreditačních spisů – login: akreditace heslo: komensky

Podařilo se vyřešit skrytí témat pro studenty do 30.11.2020. Potom co pedagogové přesunou téma z nenabízených témat do témat nabízených, pro studenty do uvedeného data zůstanou skryté.

Email, který byl odeslán studentům FAPPZ:

Vážené studentky a vážení studenti,

přihlašování na témata bakalářských a magisterských prací probíhá od 1.12.2020. Přihlašování je možné pouze na vypsaná témata.

Prosím, nehlašte se na témata před 1.12.2020. Kompletní a schválená témata budou k dispozici až v uvedené datum.

Pokud máte vlastní téma a jste již s některým z pedagogů v kontaktu, můžete společně do 31.10. 2020 téma navrhnout. Navržené téma poté projde schválením garantem programu, případně garantem specializace. Pokud bude téma schváleno, bude možné se od 1.12. 2020 na něj přihlásit. V tomto případě, ale existuje riziko, že navržené téma schváleno nebude.

Povinnost mít zapsanou závěrečnou práci musíte splnit do 28.2.2021.

Studentů, kteří mají již Bc nebo Mgr práci zapsanou, se tyto změny nedotknou.

Odkaz na seznam dobíhajících bakalářských studijních programů (DSO) ZDE

Návod na práci s tématy v UIS ZDE

ENGLISH

Dear academic staff,

here is summarized information on the process of registration of final theses.

Aims of the changes

 • Achieve a better match between the profile of the study program (SP) and the topic of the final thesis.
 • Ensure sufficient suitable topics for students in all SP.
 • Qualitatively improve the supervision of final theses.

Assumptions

 • Pedagogues based their assignment of topics for final theses on the profile of the SP.
 • Pedagogues who guarantee subjects of PZ (subjects of profiling basis) in a certain SP, should participate in the supervision of final theses in this SP.
 • Guarantors when evaluating the suitability of the topic should follow the profile of the SP and professional focus (publishing activity) of the pedagogue who offers the topic.

Process

 • Until 1.12. do not enrol any student’s final thesis into UIS.
 • Until 5.11. list the topics for final theses.
 • Each full-time pedagogue will list at least 3 Bc. topics and 3 Mgr. topics.
 • It is recommended to offer more general topics within the broader specialization of the pedagogue.
 • All topics should be assigned to specific SP/SPs.
 • One topic can be assigned to more SPs.
 • The listed topics are now hidden.
 • Guarantors of SP will receive from the Office for Quality Assurance a list of topics offered in his/her SP and he/she will evaluate the number and suitability of the listed topics.
 • In the case of an unsatisfactory evaluation of the topic by the guarantor, guarantor himself contact a pedagogue who offers the topic and make a correction together or reject the topic from SP.
 • In case of an insufficient number of topics offered within SP, guarantor in cooperation with the Office for Quality Assurance, initiate additional activity.

Reference to the table of SP, including references to online SP accreditation files (in Czech only)

https://czuvpraze.sharepoint.com/:x:/s/FAPPZQ/EedVhKCDCbpJlVrXsSgc0dYBqun2-OUTBxMpMqLUpPTfhg?e=Sm0co5

 • access to the repository of accreditation files – login: accreditation password: komensky

Email sent to students of FAPPZ in programs tought in English:

Dear students,
registration for the topics of bachelor’s and master’s theses takes place from 1.12.2020. Enrollment is possible only into the listed topics.
Please, do not enrol to topics before 1.12.2020. Complete and approved topics will not be available until that date.
If you have your own topic and you are already in contact with the pedagogue (potential supervisor), you can design topic together until 5.11. 2020 (the date set only for programs thought in English). The proposed topic will then be evaluated by the program guarantor. If the topic is approved, the student will have the possibility to enrol to the topic proposed by him. However, there is a risk that the proposed topic will not be approved.
Students must fulfil the obligation to have a final thesis registered by 28.2.2021 when they are in the second year of Bc. or the first year of Mgr. studies
Students who already have a Bc or Mgr thesis registered are not affected by these changes.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *