Změna procesu odevzdávání výtisků závěrečných prací

6. 4. 2022 0 Comments

V tomto akademickém roce bude na základě dobrých zkušeností z minulého roku a zejména za účelem zjednodušení procesu a úspory času změněn proces odevzdávání výtisků závěrečných prací, a to následujícím způsobem:

Dle harmonogramu musí student odevzdat prostřednictvím UIS diplomovou práci do 14.4. 2022 (čtvrtek) a bakalářskou práci do 22.4. 2022 (pátek). Je zodpovědný za to, že vytištěná verze odpovídá elektronické verzi v systému UIS.

Školitel práce má povinnost zkontrolovat po odevzdání do systému UIS správnost následujících formálních údajů na titulní straně závěrečných prací:

  • Název univerzity
  • Název fakulty
  • Název katedry
  • Název práce
  • Program nebo obor studia
  • Jméno a tituly vedoucího práce
  • Jméno studenta
  • Rok vypracování

Student již nebude odevzdávat výtisky DP a BP na katedře ani na studijním oddělení, ale přinese je přímo ke státní závěrečné zkoušce (SZZ). Musí přinést 2 výtisky kvalifikační práce + 4x souhrn práce, který obsahuje titulní stránku, stránku se souhrnem a klíčovými slovy. V případě, že student výtisky ke zkoušce nepřinese, nebude mu vykonání SZZ umožněno.

doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
proděkan pro pedagogickou činnost a informační systémy